Ποιο είναι το πρόβλημα του συνεχούς του Cantor

Kurt Goedel

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 11, page 51-75

How to cite

top

Kurt Goedel. "Ποιο είναι το πρόβλημα του συνεχούς του Cantor." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 51-75. <http://eudml.org/doc/238209>.

@article{KurtGoedel1978,
author = {Kurt Goedel},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {11},
pages = {51-75},
title = {Ποιο είναι το πρόβλημα του συνεχούς του Cantor},
url = {http://eudml.org/doc/238209},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Kurt Goedel
TI - Ποιο είναι το πρόβλημα του συνεχούς του Cantor
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 11
SP - 51
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238209
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.