Τα θεωρήματα και προβλήματα της Γεωμετρίας.

Παρασκευάς Μαρουσάκης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 38-42

How to cite

top

Παρασκευάς Μαρουσάκης. "Τα θεωρήματα και προβλήματα της Γεωμετρίας.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 38-42. <http://eudml.org/doc/238213>.

@article{ΠαρασκευάςΜαρουσάκης1985-1986,
author = {Παρασκευάς Μαρουσάκης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {38-42},
title = {Τα θεωρήματα και προβλήματα της Γεωμετρίας.},
url = {http://eudml.org/doc/238213},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευάς Μαρουσάκης
TI - Τα θεωρήματα και προβλήματα της Γεωμετρίας.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 38
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238213
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.