Για την Ά Τάξη. Κλάσματα.

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χατζηϊωάννου Σταύρος; Νίκος Σταματάς

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 133-138

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χατζηϊωάννου Σταύρος, and Νίκος Σταματάς. "Για την Ά Τάξη. Κλάσματα.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 133-138. <http://eudml.org/doc/238224>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1977-1978,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χατζηϊωάννου Σταύρος, Νίκος Σταματάς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {133-138},
title = {Για την Ά Τάξη. Κλάσματα.},
url = {http://eudml.org/doc/238224},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
AU - Νίκος Σταματάς
TI - Για την Ά Τάξη. Κλάσματα.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 133
EP - 138
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238224
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.