Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Α. Οικονόμου; Π. Βλάμος; Ε. Βλάμου; Ε. Ράππος; Π. Ψαρράκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 113-129

How to cite

top

Α. Οικονόμου, et al. "Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 113-129. <http://eudml.org/doc/238226>.

@article{Α1999,
author = {Α. Οικονόμου, Π. Βλάμος, Ε. Βλάμου, Ε. Ράππος, Π. Ψαρράκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {113-129},
title = {Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.},
url = {http://eudml.org/doc/238226},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Α. Οικονόμου
AU - Π. Βλάμος
AU - Ε. Βλάμου
AU - Ε. Ράππος
AU - Π. Ψαρράκος
TI - Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 113
EP - 129
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238226
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.