Η γένεση και ο ρόλος του μηδενός στα συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων, των Μάγια, των Κινέζων και των Ινδών.

Γ. Μπαραλής

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 62, page 24-44

How to cite

top

Γ. Μπαραλής. "Η γένεση και ο ρόλος του μηδενός στα συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων, των Μάγια, των Κινέζων και των Ινδών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 24-44. <http://eudml.org/doc/238227>.

@article{Γ2004,
author = {Γ. Μπαραλής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {62},
pages = {24-44},
title = {Η γένεση και ο ρόλος του μηδενός στα συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων, των Μάγια, των Κινέζων και των Ινδών.},
url = {http://eudml.org/doc/238227},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μπαραλής
TI - Η γένεση και ο ρόλος του μηδενός στα συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων, των Μάγια, των Κινέζων και των Ινδών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 62
SP - 24
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238227
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.