Κανόνας Ανάμειξης και Συνδυασμού κυβικών καταστατικών εξισώσεων

Γεώργιος Δημάκος; Γεώργιος Κοντογεώργης; Παναγιώτης Βλάμος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 48, page 17-31

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Κοντογεώργης, and Παναγιώτης Βλάμος. "Κανόνας Ανάμειξης και Συνδυασμού κυβικών καταστατικών εξισώσεων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 17-31. <http://eudml.org/doc/238229>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1997,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Κοντογεώργης, Παναγιώτης Βλάμος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {48},
pages = {17-31},
title = {Κανόνας Ανάμειξης και Συνδυασμού κυβικών καταστατικών εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/238229},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Γεώργιος Κοντογεώργης
AU - Παναγιώτης Βλάμος
TI - Κανόνας Ανάμειξης και Συνδυασμού κυβικών καταστατικών εξισώσεων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 48
SP - 17
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238229
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.