---Λύτες___

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 156-160

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "---Λύτες___." Ευκλείδης Α (1977-1978): 156-160. <http://eudml.org/doc/238243>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1977-1978,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {156-160},
title = {---Λύτες\_\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/238243},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - ---Λύτες___
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 156
EP - 160
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238243
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.