Οικονομική Μεγέθυνση στο Διμοτομειακό Μοντέλο

Γεώργιος Δημάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 81-85

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Οικονομική Μεγέθυνση στο Διμοτομειακό Μοντέλο." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 81-85. <http://eudml.org/doc/238250>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος2000,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {81-85},
title = {Οικονομική Μεγέθυνση στο Διμοτομειακό Μοντέλο},
url = {http://eudml.org/doc/238250},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Οικονομική Μεγέθυνση στο Διμοτομειακό Μοντέλο
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 81
EP - 85
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238250
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.