Η ικανότητα μαθηματικοποίησης και επίλυσης προβλήματος απο τους μαθητές Β΄και Γ΄Γυμνασίου

Γεώργιος Μπαραλής

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 56, page 20-36

How to cite

top

Γεώργιος Μπαραλής. "Η ικανότητα μαθηματικοποίησης και επίλυσης προβλήματος απο τους μαθητές Β΄και Γ΄Γυμνασίου." Ευκλείδης Γ (2001): 20-36. <http://eudml.org/doc/238251>.

@article{ΓεώργιοςΜπαραλής2001,
author = {Γεώργιος Μπαραλής},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {56},
pages = {20-36},
title = {Η ικανότητα μαθηματικοποίησης και επίλυσης προβλήματος απο τους μαθητές Β΄και Γ΄Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/238251},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Μπαραλής
TI - Η ικανότητα μαθηματικοποίησης και επίλυσης προβλήματος απο τους μαθητές Β΄και Γ΄Γυμνασίου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 56
SP - 20
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238251
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.