Παράρτημα τίτλων και άρθρων που περιέχονται στα τεύχη 1-52

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 161-180

How to cite

top

"Παράρτημα τίτλων και άρθρων που περιέχονται στα τεύχη 1-52." Ευκλείδης Γ (2000): 161-180. <http://eudml.org/doc/238253>.

@article{Unknown2000,
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {161-180},
title = {Παράρτημα τίτλων και άρθρων που περιέχονται στα τεύχη 1-52},
url = {http://eudml.org/doc/238253},
year = {2000},
}

TY - JOUR
TI - Παράρτημα τίτλων και άρθρων που περιέχονται στα τεύχη 1-52
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 161
EP - 180
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238253
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.