Προβολική και Παραστατική Γεωμετρία (Μια αναδρομή σε περιστατικά της γέννησης τους)

Α. Πούλος

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 32, page 13-22

How to cite

top

Α. Πούλος. "Προβολική και Παραστατική Γεωμετρία (Μια αναδρομή σε περιστατικά της γέννησης τους)." Ευκλείδης Γ (1992): 13-22. <http://eudml.org/doc/238259>.

@article{Α1992,
author = {Α. Πούλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {32},
pages = {13-22},
title = {Προβολική και Παραστατική Γεωμετρία (Μια αναδρομή σε περιστατικά της γέννησης τους)},
url = {http://eudml.org/doc/238259},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Α. Πούλος
TI - Προβολική και Παραστατική Γεωμετρία (Μια αναδρομή σε περιστατικά της γέννησης τους)
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 32
SP - 13
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238259
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.