Μία ανασκόπηση του Παγκοσμίου Σκηνικού της Δευτεροβάθμιας Μαθηματικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια.

Τουμάσης Μπάμπης

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 16, page 17-60

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Μία ανασκόπηση του Παγκοσμίου Σκηνικού της Δευτεροβάθμιας Μαθηματικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια.." Ευκλείδης Γ (1987): 17-60. <http://eudml.org/doc/238263>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης1987,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {16},
pages = {17-60},
title = {Μία ανασκόπηση του Παγκοσμίου Σκηνικού της Δευτεροβάθμιας Μαθηματικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια.},
url = {http://eudml.org/doc/238263},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Μία ανασκόπηση του Παγκοσμίου Σκηνικού της Δευτεροβάθμιας Μαθηματικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 16
SP - 17
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238263
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.