Λογικά Συστήματα και Κατηγορίες

Πέτρος Στεφανέας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 45, page 6-19

How to cite

top

Πέτρος Στεφανέας. "Λογικά Συστήματα και Κατηγορίες." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 6-19. <http://eudml.org/doc/238266>.

@article{ΠέτροςΣτεφανέας1996,
author = {Πέτρος Στεφανέας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {45},
pages = {6-19},
title = {Λογικά Συστήματα και Κατηγορίες},
url = {http://eudml.org/doc/238266},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Στεφανέας
TI - Λογικά Συστήματα και Κατηγορίες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 45
SP - 6
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238266
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.