Για τη Β τάξη: Ά μεταβολές και η έννοια της συνάρτησης. Εξισώσεις 1ου βαθμού--

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Αναστάσιος Πατρώνης; Χρήστος Στέλλας; Κώστας Οικονόμου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 50-57

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, et al. "Για τη Β τάξη: Ά μεταβολές και η έννοια της συνάρτησης. Εξισώσεις 1ου βαθμού--." Ευκλείδης Α (1985-1986): 50-57. <http://eudml.org/doc/238269>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1985-1986,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, Χρήστος Στέλλας, Κώστας Οικονόμου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {50-57},
title = {Για τη Β τάξη: Ά μεταβολές και η έννοια της συνάρτησης. Εξισώσεις 1ου βαθμού--},
url = {http://eudml.org/doc/238269},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Χρήστος Στέλλας
AU - Κώστας Οικονόμου
TI - Για τη Β τάξη: Ά μεταβολές και η έννοια της συνάρτησης. Εξισώσεις 1ου βαθμού--
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 50
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238269
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.