Ογδόντα χρόνια υπολογιστικών γωνιακών σχέσεων σε τρίγωνα και τετράπλευρα

Κ. Παπαδόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2005)

 • Issue: 63, page 35-48

How to cite

top

Κ. Παπαδόπουλος. "Ογδόντα χρόνια υπολογιστικών γωνιακών σχέσεων σε τρίγωνα και τετράπλευρα." Μαθηματική Επιθεώρηση (2005): 35-48. <http://eudml.org/doc/238272>.

@article{Κ2005,
author = {Κ. Παπαδόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {63},
pages = {35-48},
title = {Ογδόντα χρόνια υπολογιστικών γωνιακών σχέσεων σε τρίγωνα και τετράπλευρα},
url = {http://eudml.org/doc/238272},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Παπαδόπουλος
TI - Ογδόντα χρόνια υπολογιστικών γωνιακών σχέσεων σε τρίγωνα και τετράπλευρα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2005
IS - 63
SP - 35
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238272
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.