Ένα στοχαστικό υπόδειγμα του τόκου συνεχούς κεφαλαιοποίησης

Γεώργιος Αρτίκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 44, page 52-57

How to cite

top

Γεώργιος Αρτίκης. "Ένα στοχαστικό υπόδειγμα του τόκου συνεχούς κεφαλαιοποίησης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 52-57. <http://eudml.org/doc/238279>.

@article{ΓεώργιοςΑρτίκης1995,
author = {Γεώργιος Αρτίκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {44},
pages = {52-57},
title = {Ένα στοχαστικό υπόδειγμα του τόκου συνεχούς κεφαλαιοποίησης},
url = {http://eudml.org/doc/238279},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Αρτίκης
TI - Ένα στοχαστικό υπόδειγμα του τόκου συνεχούς κεφαλαιοποίησης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 44
SP - 52
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238279
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.