Τα εποπτικά υλικά στα Μαθηματικά: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου

Καφούση Σόνια

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 102-114

How to cite

top

Καφούση Σόνια. "Τα εποπτικά υλικά στα Μαθηματικά: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου." Ευκλείδης Γ (2000): 102-114. <http://eudml.org/doc/238287>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2000,
author = {Καφούση Σόνια},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {102-114},
title = {Τα εποπτικά υλικά στα Μαθηματικά: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου},
url = {http://eudml.org/doc/238287},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
TI - Τα εποπτικά υλικά στα Μαθηματικά: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 102
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238287
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.