Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math

Panayiotis M. Vlamos; Bernd Wegner

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 56, page 85-88

How to cite

top

Panayiotis M. Vlamos, and Bernd Wegner. "Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 85-88. <http://eudml.org/doc/238294>.

@article{PanayiotisM2001,
author = {Panayiotis M. Vlamos, Bernd Wegner},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {56},
pages = {85-88},
title = {Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math},
url = {http://eudml.org/doc/238294},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Panayiotis M. Vlamos
AU - Bernd Wegner
TI - Κριτική Αποτίμηση της Μαθηματικής Βάσης Δεδομένων Zentrablatt Math
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 56
SP - 85
EP - 88
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238294
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.