Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ μικρότερο του q.

Κωνσταντίνα Αποστολίδου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 42, page 1-15

How to cite

top

Κωνσταντίνα Αποστολίδου. "Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ μικρότερο του q.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 1-15. <http://eudml.org/doc/238306>.

@article{ΚωνσταντίναΑποστολίδου1994,
author = {Κωνσταντίνα Αποστολίδου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {42},
pages = {1-15},
title = {Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ μικρότερο του q.},
url = {http://eudml.org/doc/238306},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνα Αποστολίδου
TI - Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ μικρότερο του q.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 42
SP - 1
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238306
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.