Μετά από τους ρητούς... οι άρρητοι. Μια εναλλακτική πρόταση εισαγωγής των άρρήτων στο Γυμνάσιο.

Θανάσης Σκούρας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 219-228

How to cite

top

Θανάσης Σκούρας. "Μετά από τους ρητούς... οι άρρητοι. Μια εναλλακτική πρόταση εισαγωγής των άρρήτων στο Γυμνάσιο.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 219-228. <http://eudml.org/doc/238307>.

@article{ΘανάσηςΣκούρας1998,
author = {Θανάσης Σκούρας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {219-228},
title = {Μετά από τους ρητούς... οι άρρητοι. Μια εναλλακτική πρόταση εισαγωγής των άρρήτων στο Γυμνάσιο.},
url = {http://eudml.org/doc/238307},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Θανάσης Σκούρας
TI - Μετά από τους ρητούς... οι άρρητοι. Μια εναλλακτική πρόταση εισαγωγής των άρρήτων στο Γυμνάσιο.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 219
EP - 228
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238307
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.