Τα Αξιώματα Συνέχειας

Νίκος Σ. Μαυρογιάννης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 24, page 94-126

How to cite

top

Νίκος Σ. Μαυρογιάννης. "Τα Αξιώματα Συνέχειας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 94-126. <http://eudml.org/doc/238310>.

@article{ΝίκοςΣ1981,
author = {Νίκος Σ. Μαυρογιάννης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {24},
pages = {94-126},
title = {Τα Αξιώματα Συνέχειας},
url = {http://eudml.org/doc/238310},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Σ. Μαυρογιάννης
TI - Τα Αξιώματα Συνέχειας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 24
SP - 94
EP - 126
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238310
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.