Απο τις εξισώσεις του Maxwell στις εξισώσεις Yang-Mills

Α. Αρβανιτόγεωργος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 9-22

How to cite

top

Α. Αρβανιτόγεωργος. "Απο τις εξισώσεις του Maxwell στις εξισώσεις Yang-Mills." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 9-22. <http://eudml.org/doc/238313>.

@article{Α1998,
author = {Α. Αρβανιτόγεωργος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {9-22},
title = {Απο τις εξισώσεις του Maxwell στις εξισώσεις Yang-Mills},
url = {http://eudml.org/doc/238313},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Α. Αρβανιτόγεωργος
TI - Απο τις εξισώσεις του Maxwell στις εξισώσεις Yang-Mills
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 9
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238313
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.