Η χρήση των μικρο-κομπιούτερς στη δισασκαλια των Μαθηματικών.

Ν. Αναστασίου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 18-41

How to cite

top

Ν. Αναστασίου. "Η χρήση των μικρο-κομπιούτερς στη δισασκαλια των Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 18-41. <http://eudml.org/doc/238317>.

@article{Ν1983,
author = {Ν. Αναστασίου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {18-41},
title = {Η χρήση των μικρο-κομπιούτερς στη δισασκαλια των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/238317},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αναστασίου
TI - Η χρήση των μικρο-κομπιούτερς στη δισασκαλια των Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 18
EP - 41
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238317
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.