Για τη Γ΄Τάξη. Λύση ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.

Αναστάσιος Πατρώνης; Νίκη Πάλλα; Χαλκού Βασιλική; Βασίλης Παναγιώτου

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 146-152

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, et al. "Για τη Γ΄Τάξη. Λύση ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 146-152. <http://eudml.org/doc/238318>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1977-1978,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Νίκη Πάλλα, Χαλκού Βασιλική, Βασίλης Παναγιώτου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {146-152},
title = {Για τη Γ΄Τάξη. Λύση ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.},
url = {http://eudml.org/doc/238318},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Νίκη Πάλλα
AU - Χαλκού Βασιλική
AU - Βασίλης Παναγιώτου
TI - Για τη Γ΄Τάξη. Λύση ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 146
EP - 152
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238318
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.