Για τη Γ΄ Τάξη. Η συνάρτηση του δεύτερου βαθμού (ως προς χ).

New Author

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 158-163

How to cite

top

New Author. "Για τη Γ΄ Τάξη. Η συνάρτηση του δεύτερου βαθμού (ως προς χ).." Ευκλείδης Α (1985-1986): 158-163. <http://eudml.org/doc/238329>.

@article{NewAuthor1985-1986,
author = {New Author},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {158-163},
title = {Για τη Γ΄ Τάξη. Η συνάρτηση του δεύτερου βαθμού (ως προς χ).},
url = {http://eudml.org/doc/238329},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Για τη Γ΄ Τάξη. Η συνάρτηση του δεύτερου βαθμού (ως προς χ).
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 158
EP - 163
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238329
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.