Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.

Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 18-41

How to cite

top

Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς. "Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 18-41. <http://eudml.org/doc/238331>.

@article{ΚωνσταντίνοςΤσαμαδιάς2001,
author = {Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {18-41},
title = {Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.},
url = {http://eudml.org/doc/238331},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς
TI - Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 18
EP - 41
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238331
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.