Για τη Β τάξη : Το σύνολο των φυσικών αριθμών, το σύνολο των ακεραίων αριθμών, δυνάμεις ακεραίων αριθμών, το σύνολο των ρητών αριθμών

Κασοκεράκη Μαρία; Ανδρέας Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 14-21

How to cite

top

Κασοκεράκη Μαρία, and Ανδρέας Τριανταφύλλου. "Για τη Β τάξη : Το σύνολο των φυσικών αριθμών, το σύνολο των ακεραίων αριθμών, δυνάμεις ακεραίων αριθμών, το σύνολο των ρητών αριθμών." Ευκλείδης Α (1986-1987): 14-21. <http://eudml.org/doc/238332>.

@article{ΚασοκεράκηΜαρία1986-1987,
author = {Κασοκεράκη Μαρία, Ανδρέας Τριανταφύλλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {14-21},
title = {Για τη Β τάξη : Το σύνολο των φυσικών αριθμών, το σύνολο των ακεραίων αριθμών, δυνάμεις ακεραίων αριθμών, το σύνολο των ρητών αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/238332},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
TI - Για τη Β τάξη : Το σύνολο των φυσικών αριθμών, το σύνολο των ακεραίων αριθμών, δυνάμεις ακεραίων αριθμών, το σύνολο των ρητών αριθμών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 14
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238332
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.