Οι Αριθμητικές Δραστηριότητες στο Βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.

Ευάγγελος Ευσταθόπουλος

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 24, page 38-43

How to cite

top

Ευάγγελος Ευσταθόπουλος. "Οι Αριθμητικές Δραστηριότητες στο Βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.." Ευκλείδης Γ (1990): 38-43. <http://eudml.org/doc/238337>.

@article{ΕυάγγελοςΕυσταθόπουλος1990,
author = {Ευάγγελος Ευσταθόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {24},
pages = {38-43},
title = {Οι Αριθμητικές Δραστηριότητες στο Βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.},
url = {http://eudml.org/doc/238337},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Ευσταθόπουλος
TI - Οι Αριθμητικές Δραστηριότητες στο Βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 24
SP - 38
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238337
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.