Κριτική Σκέψη και Μαθηματικά

Α. Χαλάτσης

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 36-37, page 103-114

How to cite

top

Α. Χαλάτσης. "Κριτική Σκέψη και Μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1993): 103-114. <http://eudml.org/doc/238340>.

@article{Α1993,
author = {Α. Χαλάτσης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {36-37},
pages = {103-114},
title = {Κριτική Σκέψη και Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/238340},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Α. Χαλάτσης
TI - Κριτική Σκέψη και Μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 36-37
SP - 103
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238340
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.