Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα

Τάσος Πατρώνης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 18-23

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα." Ευκλείδης Γ (1985): 18-23. <http://eudml.org/doc/238344>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης1985,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {18-23},
title = {Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα},
url = {http://eudml.org/doc/238344},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 18
EP - 23
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238344
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.