Φως εξ ανατολών: Ο Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.

Ι. Ε. Πυργιωτάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 56, page 15-44

How to cite

top

Ι. Ε. Πυργιωτάκης. "Φως εξ ανατολών: Ο Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 15-44. <http://eudml.org/doc/238350>.

@article{Ι2001,
author = {Ι. Ε. Πυργιωτάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {56},
pages = {15-44},
title = {Φως εξ ανατολών: Ο Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.},
url = {http://eudml.org/doc/238350},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Ε. Πυργιωτάκης
TI - Φως εξ ανατολών: Ο Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 56
SP - 15
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238350
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.