Εισαγωγή στη θεωρία των Κατανομών (DISTRIBUTIONS) (Μαθηματικός ορισμός, ιδιότητες και φυσικές αντιστοιχίες.

Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 48-62

How to cite

top

Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης. "Εισαγωγή στη θεωρία των Κατανομών (DISTRIBUTIONS) (Μαθηματικός ορισμός, ιδιότητες και φυσικές αντιστοιχίες.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 48-62. <http://eudml.org/doc/238355>.

@article{ΕυτύχηςΙ1980,
author = {Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {48-62},
title = {Εισαγωγή στη θεωρία των Κατανομών (DISTRIBUTIONS) (Μαθηματικός ορισμός, ιδιότητες και φυσικές αντιστοιχίες.},
url = {http://eudml.org/doc/238355},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης
TI - Εισαγωγή στη θεωρία των Κατανομών (DISTRIBUTIONS) (Μαθηματικός ορισμός, ιδιότητες και φυσικές αντιστοιχίες.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 48
EP - 62
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238355
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.