Μία προσπάθεια διπλασιασμού του Κύβου της εποχής της Τουρκοκρατίας και το κείμενο της Αντιπελάργησης.

Μ. Λάμπρου

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 41-67

How to cite

top

Μ. Λάμπρου. "Μία προσπάθεια διπλασιασμού του Κύβου της εποχής της Τουρκοκρατίας και το κείμενο της Αντιπελάργησης.." Ευκλείδης Γ (1994): 41-67. <http://eudml.org/doc/238357>.

@article{Μ1994,
author = {Μ. Λάμπρου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {41-67},
title = {Μία προσπάθεια διπλασιασμού του Κύβου της εποχής της Τουρκοκρατίας και το κείμενο της Αντιπελάργησης.},
url = {http://eudml.org/doc/238357},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Λάμπρου
TI - Μία προσπάθεια διπλασιασμού του Κύβου της εποχής της Τουρκοκρατίας και το κείμενο της Αντιπελάργησης.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 41
EP - 67
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238357
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.