Το Σύνολο σαν Μαθηματική Έννοια

Γ.Σ. Καζαντζίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 14, page 119-133

How to cite

top

Γ.Σ. Καζαντζίδης. "Το Σύνολο σαν Μαθηματική Έννοια." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 119-133. <http://eudml.org/doc/238359>.

@article{Γ1979,
author = {Γ.Σ. Καζαντζίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {14},
pages = {119-133},
title = {Το Σύνολο σαν Μαθηματική Έννοια},
url = {http://eudml.org/doc/238359},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Γ.Σ. Καζαντζίδης
TI - Το Σύνολο σαν Μαθηματική Έννοια
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 14
SP - 119
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238359
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.