Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.

Α. Μπούφη; Φ. Σκαφτούρου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 7-20

How to cite

top

Α. Μπούφη, and Φ. Σκαφτούρου. "Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 7-20. <http://eudml.org/doc/238369>.

@article{Α2002,
author = {Α. Μπούφη, Φ. Σκαφτούρου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {7-20},
title = {Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.},
url = {http://eudml.org/doc/238369},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μπούφη
AU - Φ. Σκαφτούρου
TI - Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Προς μια ανατροπή του αρνητικού νοήματος της πολιτισμικής διαφοράς.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 7
EP - 20
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238369
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.