Συμπαγούς τύπου σύνολα στη μη Αρχιμήδεια συναρτησιακή ανάλυση

Δ. Σταλίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 23-146

How to cite

top

Δ. Σταλίδης. "Συμπαγούς τύπου σύνολα στη μη Αρχιμήδεια συναρτησιακή ανάλυση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 23-146. <http://eudml.org/doc/238373>.

@article{Δ1998,
author = {Δ. Σταλίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {23-146},
title = {Συμπαγούς τύπου σύνολα στη μη Αρχιμήδεια συναρτησιακή ανάλυση},
url = {http://eudml.org/doc/238373},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Σταλίδης
TI - Συμπαγούς τύπου σύνολα στη μη Αρχιμήδεια συναρτησιακή ανάλυση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 23
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238373
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.