Με αφορμή μια άσκηση σχολικού βιβλίου

Π. Γεωργιάδης; Δ. Δίκαρος; Γ. Ευαγγέλου; Ι. Κραντίνος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 45, page 1-5

How to cite

top

Π. Γεωργιάδης, et al. "Με αφορμή μια άσκηση σχολικού βιβλίου." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 1-5. <http://eudml.org/doc/238378>.

@article{Π1996,
author = {Π. Γεωργιάδης, Δ. Δίκαρος, Γ. Ευαγγέλου, Ι. Κραντίνος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {45},
pages = {1-5},
title = {Με αφορμή μια άσκηση σχολικού βιβλίου},
url = {http://eudml.org/doc/238378},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Π. Γεωργιάδης
AU - Δ. Δίκαρος
AU - Γ. Ευαγγέλου
AU - Ι. Κραντίνος
TI - Με αφορμή μια άσκηση σχολικού βιβλίου
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 45
SP - 1
EP - 5
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238378
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.