Γενικό Μέρος

Συντακτική Επιτροπή

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 2, page 75-79

How to cite

top

Συντακτική Επιτροπή. "Γενικό Μέρος." Ευκλείδης (1975-1976): 75-79. <http://eudml.org/doc/238388>.

@article{ΣυντακτικήΕπιτροπή1975-1976,
author = {Συντακτική Επιτροπή},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {2},
pages = {75-79},
title = {Γενικό Μέρος},
url = {http://eudml.org/doc/238388},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Συντακτική Επιτροπή
TI - Γενικό Μέρος
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 2
SP - 75
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238388
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.