Διδασκαλία των Μαθηματικών με διαθεματικές δραστηριότητες: Θεματικές περιοχές, κριτήρια επιλογής θεμάτων και πηγές πληροφοριών

Απόστολος Χατζηγεωργίου

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 62, page 51-62

How to cite

top

Απόστολος Χατζηγεωργίου. "Διδασκαλία των Μαθηματικών με διαθεματικές δραστηριότητες: Θεματικές περιοχές, κριτήρια επιλογής θεμάτων και πηγές πληροφοριών." Ευκλείδης Γ (2005): 51-62. <http://eudml.org/doc/238390>.

@article{ΑπόστολοςΧατζηγεωργίου2005,
author = {Απόστολος Χατζηγεωργίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {62},
pages = {51-62},
title = {Διδασκαλία των Μαθηματικών με διαθεματικές δραστηριότητες: Θεματικές περιοχές, κριτήρια επιλογής θεμάτων και πηγές πληροφοριών},
url = {http://eudml.org/doc/238390},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Απόστολος Χατζηγεωργίου
TI - Διδασκαλία των Μαθηματικών με διαθεματικές δραστηριότητες: Θεματικές περιοχές, κριτήρια επιλογής θεμάτων και πηγές πληροφοριών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 62
SP - 51
EP - 62
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238390
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.