Οι αριθμοί την εποχή των Φαραώ

Σ. Τσικοπούλου

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 4-5

How to cite

top

Σ. Τσικοπούλου. "Οι αριθμοί την εποχή των Φαραώ." Ευκλείδης Α (1977-1978): 4-5. <http://eudml.org/doc/238392>.

@article{Σ1977-1978,
author = {Σ. Τσικοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {4-5},
title = {Οι αριθμοί την εποχή των Φαραώ},
url = {http://eudml.org/doc/238392},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Τσικοπούλου
TI - Οι αριθμοί την εποχή των Φαραώ
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 4
EP - 5
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238392
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.