Η Εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κίνα.

Shudao Xu - Biao Xuang

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 24, page 78-89

How to cite

top

Shudao Xu - Biao Xuang. "Η Εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κίνα.." Ευκλείδης Γ (1990): 78-89. <http://eudml.org/doc/238398>.

@article{ShudaoXu1990,
author = {Shudao Xu - Biao Xuang},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {24},
pages = {78-89},
title = {Η Εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κίνα.},
url = {http://eudml.org/doc/238398},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Shudao Xu - Biao Xuang
TI - Η Εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κίνα.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 24
SP - 78
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238398
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.