Για τη Γ τάξη : Απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος για οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο---

Χρήστος Κισκύρας; Νίκος Κισκύρας; Γεώργιος Μενδονίδης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 119127-124127

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, Νίκος Κισκύρας, and Γεώργιος Μενδονίδης. "Για τη Γ τάξη : Απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος για οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο---." Ευκλείδης Α (1985-1986): 119127-124127. <http://eudml.org/doc/238399>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1985-1986,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Νίκος Κισκύρας, Γεώργιος Μενδονίδης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {119127-124127},
title = {Για τη Γ τάξη : Απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος για οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο---},
url = {http://eudml.org/doc/238399},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Γεώργιος Μενδονίδης
TI - Για τη Γ τάξη : Απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος για οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο---
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 119127
EP - 124127
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238399
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.