Στοιχειώδης Θεωρία των Ισοτιμιών mod v και εφαρμογές

Νίκος Τζανάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 15, page 70-85

How to cite

top

Νίκος Τζανάκης. "Στοιχειώδης Θεωρία των Ισοτιμιών mod v και εφαρμογές." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 70-85. <http://eudml.org/doc/238406>.

@article{ΝίκοςΤζανάκης1979,
author = {Νίκος Τζανάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {15},
pages = {70-85},
title = {Στοιχειώδης Θεωρία των Ισοτιμιών mod v και εφαρμογές},
url = {http://eudml.org/doc/238406},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Τζανάκης
TI - Στοιχειώδης Θεωρία των Ισοτιμιών mod v και εφαρμογές
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 15
SP - 70
EP - 85
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238406
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.