Ιστορικά Στοιχεία από την εξέλιξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Πληροφορίας.

Κώστας Μαργαρώνης

Ευκλείδης Γ (2004)

 • Issue: 60-61, page 113-133

How to cite

top

Κώστας Μαργαρώνης. "Ιστορικά Στοιχεία από την εξέλιξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Πληροφορίας.." Ευκλείδης Γ (2004): 113-133. <http://eudml.org/doc/238409>.

@article{ΚώσταςΜαργαρώνης2004,
author = {Κώστας Μαργαρώνης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {60-61},
pages = {113-133},
title = {Ιστορικά Στοιχεία από την εξέλιξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Πληροφορίας.},
url = {http://eudml.org/doc/238409},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Μαργαρώνης
TI - Ιστορικά Στοιχεία από την εξέλιξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Πληροφορίας.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2004
IS - 60-61
SP - 113
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238409
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.