Μερικές Δυσκολίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Ιωάννης Καλογεράκης

Ευκλείδης Γ (2002)

 • Issue: 58, page 49-60

How to cite

top

Ιωάννης Καλογεράκης. "Μερικές Δυσκολίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (2002): 49-60. <http://eudml.org/doc/238412>.

@article{ΙωάννηςΚαλογεράκης2002,
author = {Ιωάννης Καλογεράκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {58},
pages = {49-60},
title = {Μερικές Δυσκολίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/238412},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καλογεράκης
TI - Μερικές Δυσκολίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2002
IS - 58
SP - 49
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238412
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.