Για την Β΄ τάξη--

Σταματάς Ν.; Ε. Μαστροκώστα; Ν. Παπαδόπουλος; Ν. Καραγιάννης

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 1, page 24-27

How to cite

top

Σταματάς Ν., et al. "Για την Β΄ τάξη--." Ευκλείδης (1975-1976): 24-27. <http://eudml.org/doc/238416>.

@article{ΣταματάςΝ1975-1976,
author = {Σταματάς Ν., Ε. Μαστροκώστα, Ν. Παπαδόπουλος, Ν. Καραγιάννης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {1},
pages = {24-27},
title = {Για την Β΄ τάξη--},
url = {http://eudml.org/doc/238416},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Σταματάς Ν.
AU - Ε. Μαστροκώστα
AU - Ν. Παπαδόπουλος
AU - Ν. Καραγιάννης
TI - Για την Β΄ τάξη--
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 1
SP - 24
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238416
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.