Για τη Διδασκαλία των βασικών εννοιών της Πιθανότητας στη μέση εκπαίδευση

Κώστα Α. Δρόσου

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 2, page 1-66

How to cite

top

Κώστα Α. Δρόσου. "Για τη Διδασκαλία των βασικών εννοιών της Πιθανότητας στη μέση εκπαίδευση." Ευκλείδης Γ (1983): 1-66. <http://eudml.org/doc/238421>.

@article{ΚώσταΑ1983,
author = {Κώστα Α. Δρόσου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {2},
pages = {1-66},
title = {Για τη Διδασκαλία των βασικών εννοιών της Πιθανότητας στη μέση εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/238421},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Κώστα Α. Δρόσου
TI - Για τη Διδασκαλία των βασικών εννοιών της Πιθανότητας στη μέση εκπαίδευση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 2
SP - 1
EP - 66
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238421
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.