Ανισότητες που αφορούν τα εμβαδά εγγεγραμμένων τριγώνων

J. F. Rigby

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 143-148

How to cite

top

J. F. Rigby. "Ανισότητες που αφορούν τα εμβαδά εγγεγραμμένων τριγώνων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 143-148. <http://eudml.org/doc/238429>.

@article{J1977,
author = {J. F. Rigby},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {143-148},
title = {Ανισότητες που αφορούν τα εμβαδά εγγεγραμμένων τριγώνων},
url = {http://eudml.org/doc/238429},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - J. F. Rigby
TI - Ανισότητες που αφορούν τα εμβαδά εγγεγραμμένων τριγώνων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 143
EP - 148
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238429
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.