Η Σύγχρονη Λογική ως Φιλοσοφία των Μαθηματικών.

Παντελής Νικολακόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 125-137

How to cite

top

Παντελής Νικολακόπουλος. "Η Σύγχρονη Λογική ως Φιλοσοφία των Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 125-137. <http://eudml.org/doc/238430>.

@article{ΠαντελήςΝικολακόπουλος1983,
author = {Παντελής Νικολακόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {125-137},
title = {Η Σύγχρονη Λογική ως Φιλοσοφία των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/238430},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Παντελής Νικολακόπουλος
TI - Η Σύγχρονη Λογική ως Φιλοσοφία των Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 125
EP - 137
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238430
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.