Για τη Γ΄Τάξη. Λύσεις δύο ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος. Γεωμετρία: κάθετες ευθείες.

Νικηφόρος Μαρκάκης; Αναστάσιος Πατρώνης; Νίκη Πάλλα; Νίκος Σταματάς; Κυλιντηρέας Νώντας

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 14-27

How to cite

top

Νικηφόρος Μαρκάκης, et al. "Για τη Γ΄Τάξη. Λύσεις δύο ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος. Γεωμετρία: κάθετες ευθείες.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 14-27. <http://eudml.org/doc/238431>.

@article{ΝικηφόροςΜαρκάκης1977-1978,
author = {Νικηφόρος Μαρκάκης, Αναστάσιος Πατρώνης, Νίκη Πάλλα, Νίκος Σταματάς, Κυλιντηρέας Νώντας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {14-27},
title = {Για τη Γ΄Τάξη. Λύσεις δύο ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος. Γεωμετρία: κάθετες ευθείες.},
url = {http://eudml.org/doc/238431},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Νικηφόρος Μαρκάκης
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Νίκη Πάλλα
AU - Νίκος Σταματάς
AU - Κυλιντηρέας Νώντας
TI - Για τη Γ΄Τάξη. Λύσεις δύο ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος. Γεωμετρία: κάθετες ευθείες.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 14
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238431
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.